Δ.Π.Μ.Σ. Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική

Διπλωματικές εργασίες 2023

Διπλωματικές εργασίες 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΔΠΜΣ «Το θέμα της εργασίας εγκρίνεται από την ΕΔΕ και πρέπει να είναι εξειδικευμένο και πρωτότυπο, ώστε να επιτρέπει τη σύνταξη ερευνητικής μελέτης, που να αποδεικνύει ότι ο/η φοιτητής/τρια έχει επαρκή γνώση και κριτική αντίληψη των ζητημάτων της ερευνητικής περιοχής στην οποία αναφέρεται το θέμα του/της» (Άρθρο 9).

 Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/τητές να ετοιμάσουν Πρόταση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (μέχρι 300 λέξεων) σε συνεργασία με την προτεινόμενη επιβλέπουσα σε εύλογο χρόνο. Θα πρέπει να υπάρχει, εφόσον χρειαστεί, η δυνατότητα διαμόρφωσης εναλλακτικού θέματος σε συνεργασία με άλλη επιβλέπουσα, έως την καταληκτική ημερομηνία.

 Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/τητές να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο (συνημμένο) και να το στείλουν μαζί με την Πρόταση στο e-mail του ΔΠΜΣ με κοινοποίηση στην προτεινόμενη επιβλέπουσα (διδάσκουσα) μέχρι τις 31/5/2023.

Ημερομηνία:

08/04/2023 19:47:47