Δ.Π.Μ.Σ. Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική

Δημόσιες Πολιτικές και Έμφυλες Σχέσεις

Η προβληματική γύρω από τις Δημόσιες Πολιτικές συνδυαστικά με το επικοινωνιακό πεδίο συνιστά μια πρόκληση στο πλαίσιο της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας, ανοίγοντας τον διάλογο στο ευρύτερο πλαίσιο της Πολιτικής Επικοινωνίας με κεντρικούς άξονες αναφοράς, το δημόσιο χώρο, τη γένεση της δημόσιας δράσης και τους δρώντες που παρεμβαίνουν στην ανάδειξη των δημόσιων προβλημάτων και τον καθορισμό των δημόσιων πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στη διερεύνηση των δημόσιων πολιτικών, όπου εμβαθύνουμε στην έννοια και την πρακτική της δημόσιας δράσης, κάτω από την επήρεια πολλαπλών νέων παραγόντων όπως τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η υπερεθνοποίηση και μια πληθώρα άλλων συνιστωσών.

Το κοινωνικό φύλο προβάλλει ως μια παράμετρος που επιθυμεί να αποδώσει μια νέα διάσταση στο πολιτικό, είτε αυτό αφορά την άμεση πρακτική στον πολιτικό στίβο, στους θεσμούς, ακόμα και στην ίδια την ιδιωτική σφαίρα-στην αλληλεπίδραση της με τη δημόσια σφαίρα-είτε αφορά ζητήματα που σχετίζονται με το ερμηνευτικό πλαίσιο, ζητήματα αναπαραστάσεων, όπως αυτά προκύπτουν από τη λειτουργία της διαμεσολαβημένης σφαίρας στο επίπεδο της μαζικής επικοινωνίας. Η οπτική γωνία της σχέσης άντρας/γυναίκα κατέχει κυριάρχη θέση στην προσέγγιση του ρόλου του κοινωνικού φύλου επαναπροσδιορίζοντας την πρακτική και την αντίληψη για το δημόσιο χώρο, θέτοντας νέους όρους για τη σύλληψη του πολιτικού, συντελώντας στη διαφοροποίηση μέσω της δράσης των έμφυλων σχέσεων εξουσίας και στον επανακαθορισμό του σχεδιασμού και της εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών ενσωματώνοντας τη μεταβλητή φύλο στη χάραξη κάθε πολιτικής.

Η μεθοδολογία που  εφαρμόζεται ακολουθεί μια διεπιστημονική προσέγγιση και διακρίνεται στα ακόλουθα αλληλοσυνδεόμενα επίπεδα: α) μια θεωρητική επεξεργασία με άξονα την κοινωνιολογική και πολιτική θεώρηση β) μια βιωματική, ψυχοκοινωνική προσέγγιση με παραδείγματα από το εφαρμοσμένο κοινωνικό πεδίο και γ) μια πρακτική-αναλυτική προσέγγιση που  βασίζεται στις μεθόδους της κοινωνιογλωσσολογίας καi της ανάλυσης λόγου.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

-Συλλογικός τόμος, Δημόσιος Χώρος και Φύλο, Μ. Ψύλλα (επιμέλεια, εισαγωγή), Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός, σειρά Πολιτική –Επικοινωνία 4, Αθήνα, 2009.

-J. Gerstlé, H Πολιτική επικοινωνία, Μ. Ψύλλα (επιμέλεια, εισαγωγή), Τυπωθήτω- Γ. Δαρδανός, σειρά Πολιτική-Επικοινωνία 7, Αθήνα, 2014.

-P. Muller, Y. Surel, Η Ανάλυση των πολιτικών του κράτους, Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός, σειρά Πολιτική-Επικοινωνία 1, 2002.

Πληροφορίες

Διδάσκουσες