Δ.Π.Μ.Σ. Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική

Φύλο και Πολιτισμός

Το μάθημα προσφέρει μια επισκόπηση των κύριων θεωρητικών, μεθοδολογικών και ερευνητικών τάσεων στη μελέτη της σχέσης φύλου και πολιτισμού.

Η σύγχρονη κοινωνιολογία του πολιτισμού επικεντρώνεται στην εξέταση της κουλτούρας και του πολιτισμού ως χώρων κοινωνικής διαφοροποίησης, ιδιαίτερα μάλιστα μετά τη λεγόμενη πληροφοριακή επανάσταση από το τέλος του 20ου αιώνα και μετά και τη σύγχρονη άνθηση των πολιτιστικών και, μετέπειτα, των δημιουργικών βιομηχανιών. Το κοινωνικό φύλο εντάσσεται σε αυτούς τους παράγοντες διαφοροποίησης και λειτουργεί καταλυτικά σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης της κουλτούρας. Το μάθημα διερευνά τις έμφυλες διαστάσεις που χαρακτηρίζουν τις διαδικασίες της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής, της κατανάλωσης πολιτιστικών προϊόντων και της κατανομής πολιτισμικού κεφαλαίου. 

Αξιολόγηση με: α) προφορική παρουσίαση κατά τη διάρκεια του εξαμήνου: 30% συνολικού βαθμού, β) τελική εργασία (5.000 λέξεις): 70% συνολικού βαθμού.

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Bennett,T. & Frow, J. Eds 2008.The Sage Handbook of Cultural Analysis. London: Sage.

Carter, C., Steiner, L. & McLaughlin, L. Eds, 2014. The Routledge Companion to Media and Gender, London: Routledge.

Conor, B., Gill, R., & Taylor, S.  Eds 2015. Gender and creative labour. A Sociological Review Monograph. London: Sage

Arcidiacono, D., Gandini, A., Pais, I. Eds 2018. Unboxing the Sharing Economy: opportunities and risks of the era of collaboration, A Sociological Review Monograph. London: Sage. 

Kafai, Y.B. et al., 2008. Beyond Barbie and Mortal Kombat: New Perspectives on Gender and Gaming. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

Michailidou, Martha and Webster, Juliet Eds 2018, Ειδικό τεύχος «Gender perspectives in the analysis of virtual work», International Journal of Media and Cultural Politics 14(1)

O'Neill, B. L. & Gidengil, E., 2006. Gender and social capital. London: Routledge. 

Ross, A., 2009. Nice Work If You Can Get It: Life and labor in precarious times, New York: New York University Press.

Πληροφορίες

Διδάσκουσες