Δ.Π.Μ.Σ. Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική

Σχεδιασμός και Αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας των φύλων

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων και η εξοικείωση με τις μεθόδους και τις πρακτικές που απαιτούνται για τον σχεδιασμό και εφαρμογή δημόσιων πολιτικών που προωθούν την ισότητα των φύλων. Περιλαμβάνονται εξειδικευμένες πολιτικές ισότητας που στοχεύουν στη μείωση χάσματος του φύλου στον τομέα παρέμβασης, όπως επίσης και πολιτικές που ενώ έχουν άλλο κύριο στόχο, επηρεάζουν έμμεσα τις έμφυλες σχέσεις. 

Το μάθημα περιλαμβάνει στοιχεία ανάλυσης των δημόσιων πολιτικών ως προς τον αντίκτυπο στο φύλο σε βασικά πεδία της οικονομίας, της κοινωνίας και της πολιτικής, Η ανάλυση βασίζεται σε θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο των σπουδών φύλου, όπως επίσης και κριτική αποτίμηση των πολιτικών ισότητας των φύλων των διεθνών, ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών οργανισμών σε βασικούς τομείς. 

Στο μάθημα εξετάζεται η χρήση των βασικότερων εργαλείων άσκησης πολιτικής όπως είναι το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο, η δημιουργία εξειδικευμένων δημόσιων μηχανισμών, οι θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών περιλαμβανομένων των ποσοστώσεων, η ένταξη της ισότητας σε όλες τις πολιτικές (gender mainstreaming), η εκτίμηση των επιπτώσεων στο φύλο (gender impact assessment), η ανάπτυξη δεικτών φύλου (gender indicators) για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και η ένταξη του φύλου στη δημοσιονομική πολιτική (gender budgeting). 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία 

Bacchi, Carol Lee, (2010) (with Joan Eveline), Mainstreaming Politics: Gendering practices and feminist theory, University of Adelaide Press. 

Bacchi, Carol, (1999). Women, Policy and Politics: The construction of policy problems, London, Sage. 

Mazur, Amy (2002). Theorizing Feminist Policy, 2002, Oxford University press. 

Stratigaki, Maria  (2005). Gender Mainstreaming Versus Positive Action. An Ongoing Conflict in the EU Gender Equality Policy, European Journal of Women’s Studies, Vol. 12, No 2, Sage Publications, pp. 165-186.

Stratigaki, Maria (2004). The Co-optation of Gender Concepts in EU policies: The Case of Reconciliation of Work and Family, Social Politics, Vol.11 No 1, Oxford University Press, pp. 30-56.

Στρατηγάκη, Μαρία (2017). Η διάσταση του φύλου στην κοινωνική πολιτική στο Σακελλαρόπουλος κ.άλ. Κοινωνική Πολιτική, Αθήνα, Εκδόσεις Διόνικος.

Στρατηγάκη, Μαρία, (2007). Το  Φύλο της Κοινωνικής Πολιτικής, Αθήνα, Μεταίχμιο.

Στρατηγάκη Μαρία (2021), Πολιτικές ισότητας των φύλων . ΟΗΕ, ΕΕ, ΕΛΛΑΔΑ 

Πληροφορίες

Διδάσκουσες