Δ.Π.Μ.Σ. Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική

Φύλο, Λόγος, Εξουσία

Σε αυτό το μεταπτυχιακό μάθημα μελετάται το κοινωνικό πεδίο όπως καθορίζεται από τη συνάρτηση του φύλου, του λόγου (discourse) και της εξουσίας. Αντικείμενο του μαθήματος είναι οι σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις όσον αφορά την κοινωνική ανισότητα με κεντρικούς άξονες ανάλυσης τις έννοιες του φύλου και του λόγου. 

 Διερευνάται η έννοια του ενσώματου υποκειμένου με ειδική εστίαση στο σύγχρονο προβληματισμό για την κοινωνική παραγωγή του φύλου, της σεξουαλικότητας και άλλων πτυχών της ταυτότητας στο πλαίσιο ποικίλων πολιτισμικών πεδίων. Θεματικές Ενότητες: Το φύλο ως προϊόν λόγου, Το καθεστώς της ετεροκανονικότητας, Μεταδομιστικές εννοιολογήσεις της εξουσίας, Το κοινωνικό σώμα, Σεξουαλικότητες, Η κουίρ κριτική.

 Στόχος του μαθήματος είναι η διαμόρφωση ενός ευέλικτου αλλά και σύνθετου θεωρητικού πλαισίου για την καλύτερη ανάλυση των τρόπων με τους οποίους διαμορφώνεται το έμφυλο υποκείμενο που είναι τοποθετημένο σε σχέσεις εξουσίας, συχνά ρευστές, διαμορφωμένες από την εθν(οτ)ικότητα, τη φυλή, τη θρησκεία, την κοινωνική τάξη και τη σεξουαλικότητα. 

 Η εστίαση στον ρόλο που παίζει η κοινωνική θεωρία στην έρευνα των πολύπλοκων διαστάσεων της ανισότητας προκύπτει διαμέσου της ανάλυσης πολιτισμικών κειμένων στα οποία συμπεριλαμβάνονται τόσο εμπειρικές επιστημονικές έρευνες, όσο και άλλες κειμενικές αναπαραστάσεις του φύλου (διαφημίσεις, κινηματογράφος, ειδήσεις, πολιτικές δηλώσεις κ.α.).  

 Η εξέταση στο μάθημα γίνεται γραπτώς. Επίσης, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου απαιτείται η προφορική παρουσίαση άρθρων ή κεφαλαίων από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.

Πληροφορίες

Διδάσκουσες