Δ.Π.Μ.Σ. Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική

Η Θεωρία ως Πρακτική

Σε αυτό το μεταπτυχιακό μάθημα διερευνάται η κοινωνική θεωρία  ως μια πρακτική με υλικές συνέπειες στο πεδίο της έρευνας. Με εστίαση στα θέματα που απασχολούν την κοινωνική θεωρία σήμερα, ερευνώνται οι τρόποι  με τους οποίους οι θεωρητικές παραδοχές διαμορφώνουν το πεδίο της έρευνας  και  οριοθετούν τα αποτελέσματά της.  Ειδική έμφαση δίνεται σε διαφορετικούς ορισμούς της εξουσίας και στο πώς αυτοί συνδέονται με διαφορετικές εννοιολογήσεις του υποκειμένου  οδηγώντας την έρευνα σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Εξετάζεται η αξία της θεωρίας στην ευθυγράμμιση της έρευνας με τον στόχο της παραγωγής γνώσης που συμβάλλει στην άρση κοινωνικών ανισοτήτων.

 Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου εξετάζονται μελέτες των κοινωνικών επιστημών όσον αφορά τη συνάρθρωση της θεωρίας με τα ενδεχόμενα εμπειρικά ή θεωρητικά ερωτήματα και τις μεθοδολογικές επιλογές των ερευνητών.  Θεματικές Ενότητες: Η θεωρία ως αφετηρία της έρευνας, Διαφορετικές προσεγγίσεις της μελέτης των έμφυλων κοινωνικών φαινομένων, Η ενσώματη παρουσία στο πεδίο της έρευνας, Μεθοδολογικές επιλογές-Επιστημολογικές παραδοχές, Η θεωρία ως αποτέλεσμα έρευνας.

 Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας κριτικής διαχείρισης διαφορετικών εννοιών και της διαμόρφωσης κεντρικών και επί μέρους ερευνητικών ερωτημάτων. Αντικείμενο προβληματισμού αποτελεί και ο τρόπος σχεδιασμού έρευνας που να αντιστοιχεί στα ερευνητικά ερωτήματα.

 Η εξέταση στο μάθημα γίνεται γραπτώς. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου απαιτείται η προφορική παρουσίαση μίας μονογραφίας ή έρευνας από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.

Πληροφορίες

Διδάσκουσες